به وبلاگ تابستانه خوش آمدید
اوقات خوشی را در تابستان برایتان آرزو دارم
قالب وبلاگ

دانش آموزان عزیز از عدد ا تا 99 را 8 تا 8تا بشمارید وبنویسید. مانند نمونه رنگ کنید وپس از آن عددهای رنگ شده را سه بار بنویسید تا حفظ شوید.11-10-9-8-7-6-5-4-3-2 -1   

 -24-22-23-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12

 

-36-37-38-34-33-33-32-31-30-29-28-27-26-25-

 


[ چهارشنبه 31 خرداد 1391 ] [ 01:10 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

کلماتی که به معنی (بدون)است رابنویسید.مانند:بی سیم................................................

با توجّه به کلمات زیر جدول را کامل کن.خوش مزه-خوراک- کودکان- کوه کامرو- سرو- دیوار- اوّل-مانتو-جو-شروع-دوره -نانوایی-سوار کار-درو-وزنه بردار-نوزاد-هوا-مانتو-سوسمار- سماور-ویدا-ویترین-خورشید-خروس- خوراک-خود رو-خوک-شلوغ-دوره-جو-ویترین-فراموش-عنکبوت-سوار کار-رنو- برو- کشو-موتور

او                          و

و(واو)

و (ا ستثنا)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ چهارشنبه 31 خرداد 1391 ] [ 01:03 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

تحقیق در آستانه ی تغییر فصل

دو روز دیگر به پایان فصل بهار مانده است.اوّل تیر ماه یعنی روز پنج شنبه شروع فصل تابستان است،همان طورکه می دانید فصل تابستان هم مثل فصل های دیگر سه ماه دارد.شما عزیزان عصرها که به پارک ها ویا خیابان ها می روید،خوب دقّت کنید.چه تغییراتی راحس می کنید.آن ها رادر دو یا سه خط بنویسید ودرروز چهار شنبه هفتم تیر ماه به مدرسه بیاورید.


[ سه شنبه 30 خرداد 1391 ] [ 05:52 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

 چند سالی بود که حضرت (محمّد) به کوه نورمی رفت ودر غار حرا می نشست. خدا را عبادت می کرد و برای بدبختی مردم می اندیشید.پیامبر چهل سال داشت.چهره ا ش از همیشه مهر بان تر و روشن تر بود.آن سال ،در یکی از شب های ماه رجب ،محمّد(ص) در غار حرا عبادت می کرد.آسمان پر از ستاره بود و شهر مکّه در خواب . امّا امام بیدار بودند.ناگهان آسمان درخشید و نوری خیره کننده  به محمّد نزدیک شد.آن نور بزرگ،فرشته ای نورانی بود که نورش تا آسمان ادامه داشت.فرشته گفت: (( بخوان محمّد)) حضرت محمّد به اطراف نگاه می کرد. امّا به هر طرف که نگاه می کرد ، همان فرشته رامی دید همان لحظه دوباره فرشته گفت : ((بخوان به نام پروردگارت)).ایشان لرزان وآرام گفتند: ((چه بخوانم؟ من که خواندن نمی دانم))همان مو قع فرشته گفت:((بخوان به نام پروردگارت)) حضرت از کوه پایین آمد.به یاد خدیجه ،همسرمهربانش افتاده بود.وقتی به خانه رسید،همه چیز را برای خدیجه تعریف کردوگفت: ((مرا بپوشان))خدیجه با مهربانی ،بالا پوشی بر محمّد کشید و اورا پوشاند.از آن روز ،وظیفه سنگین حضرت محمّد شروع شد.باید با مردم حرف می زد،امّا چگونه می شد با آن مردم بت پرست و ستمگر از خدا حرف زد.اوّل افراد خانواده اش را دعوت کرد.خدیجه دعوت اورا پذیرفت و به خدا ایمان آوردو پیامبری حضرت محمّد راپذیرفت.از میان مردم ،اوّلین نفر ،علی بود،که  پیامبری او وبه خدا ایمان آورد.صحبت های حضرت باعث شد که هر روز بر تعداد مسلمانان اضافه شود.کافران و بت پرستان بسیار ناراحت بودند.وقتی سران قریش دیدند ،محمّد دست از دعوت خود بر نمی دارد،شروع به آزار و اذیّت کردند.سرانجام کار به جایی رسید که محمّد و پیروانش مجبور شدند،از شهر مکّه بیرون بروند،آن ها در دّره ای  نزدیک مکّه منزل کردندولی زندگی در آن درّه بسیار سخت بود.در همان سال خد یجه  و ابوطا لب از دنیا رفتند.ولی امام باز به  راهنمایی مردم ادامه دادند.

عزیزانم متن بالا را بخوانید و کلماتی که حروف هم صدا هستند را در کنار هم بنویسید.

مانند:(ط –ت- ابوطالب-طول-ناراحت-افتاده...........)

(ث-س- ص-.............................................)

(ز-.......................................................)

 التماس دعا

 


[ دوشنبه 29 خرداد 1391 ] [ 01:09 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

حاصل جمع عدد (7 و8) کدام عدد است؟

1)پانزده          2)15          هر دو مورد

ده دسته ی ده تایی می شود ؟

1) 10          2)صد            3)یک ده تایی

در جدول شگفت انگیز به چه نکته ای باید بیشتر توجّه کنیم؟

1) در ردیف و ستون عدد تکراری نباشد

2)در یک ردیف عدد تکراری نداشته باشیم

3) عدد تکراری باشد اشکالی ندارد.

کدام دسته از عدد های زیر یکی آن صفر است؟

1)68-86          2)30-90        3)20-55


ادامه مطلب
[ یکشنبه 28 خرداد 1391 ] [ 01:19 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

بعداز عدد های18-12-6چه عددی باید بنویسیم.

1) 24            2) 23-               34)-

 دو چوب خط 5 تایی و 3تا یکی می شود؟

1) سیزده        2) 13               3) هر دو مورد صحیح است.

اگر یک دسته ی صدتایی را از هم باز کنیم ،چند تا ده تایی است؟

1) ده تا ده تایی      2)ده تا           3)100    


ادامه مطلب
[ یکشنبه 28 خرداد 1391 ] [ 01:02 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

[ شنبه 27 خرداد 1391 ] [ 02:25 ب.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

با توجّه به حروف کلمه بساز.

صـ    س   ب  حـ   ا ضـ    ر  ل    ت   بـ    مـ   عـ    لـ   ش  ب    ـیـ  د  ا   ر  ط  و   ل  ط  ر 

ا        ر    یـ    ا   ضـ     ی   تـ  ب  حـ  ضـ  ر ت  د     ع   ع   غـ   ل   ا   ز    ط  ئ   ط   ر 

بـ       د    د    ضـ   ل      ا    ی صـ  ا   بـ  و  ن ز   ل   ا   لـ   ه    ب   عـ   ضـ   ی  ا  ن    ذ

و       صـ د    ا      ا       ضـ  ی گـ   ذ   شـ تـ  ـه م   د   ذ   ر    و   ن    ا    ر     ز   ب   ت ا

ن      فـ   صـ    ل   م       ی    د لـ    پـ   ذ یـ  ر  ی   ا   ل   ذ   ب   یـ    مـ   ا     ر   ی   پ  د  

کلمه هایی که پیدا کردی حتما در دفتر خود بنویس.

 


[ شنبه 27 خرداد 1391 ] [ 01:50 ب.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]
 عزیزا نم بقیّه ی تمرینات خلاقیّت را امروز انجام بدهید.
[ شنبه 27 خرداد 1391 ] [ 08:37 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

بگر د  وپیدا کن.

کتاب قرآن خود راباز کن.تمام لوحه ها را یک بار خوب ببین ،صفحه ی جدول حروف الفبای فارسی راباز کن و به حروف الفبا خوب توجّه کن.

کدام حروف الفبای فارسی است که در لوحه های قرآن نیست این حروف در عربی به کار نمی برند.یکی ازاین حروف ((گ))می باشد بقیّه را خودت

پیداکن و بنویس.

 

 


[ شنبه 27 خرداد 1391 ] [ 08:34 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

عزیزان گلم سلام امروز تمرین 2 و 3 خلاقیّت را انجام دهید

ذکرهای هر روز،دعای فرج و صلوات و سلام بر حضرت زهرا را فراموش نکنید از خانواده های عزیزتان التماس دعا دارم


[ جمعه 26 خرداد 1391 ] [ 11:29 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

ادامه ی مطالب (( اگر می خواهی خلاّق باشی))

11-پرسش های خوبی راطرح کن .برای یافتن پاسخ ها پی گیر باش.

12- برای رسیدن به هدف ، صبور و پر کار و منظّم باش.

13-برای حل مشکل به جست وجو ی راه های تازه بپرداز.

14-ابتکار داشته باش و هرگز خودت را محدود به یک کار نکن.

15-همه چیز آرام آرام ،کامل ودرست می شود.موفقیّت را گام به گام طی کن.

روزی یک تمرین راانجام بدهید.

1--نام10 وسیله را که با چوب ساخته می شود ،ولی می توان آن ها را با چیز دیگری ساخت رابنویس.

2-5 آرزوی خود رابنویس.

3- به مدّت سه دقیقه ،بنویس از دست های خود چه استفاده هایی می کنید؟

4-نام 5 پارک در اصفهان رابنویس.

5- آ یا شما دانش آموز عزیز می توانی در باره ی  موضو ع های زیر،جمله هایی ساده و مفید بنویسی.در باره ی هر کدام ، فکر کن وبعد بنویس.

آداب غذا خوردن-

آداب نشستن در کلاس-

آداب مهمانی رفتن-

 


[ پنجشنبه 25 خرداد 1391 ] [ 01:07 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

از دست دادن فرصت ، باعث اندوه می شود.حکمت 118 از

نهج البلاغه

 

عزیزان باید از لحظه به لحظه ی زندگی ، خود استفاده  کنید.

نقّاشی با پارچه ونخ

با نخ ها و پارچه ها ی رنگارنگ ،می توان تابلو های قشنگی ساخت.

 وسایل لازم:

مداد ،چسب مایع ، مقّوا ، قیچی ،پارچه در رنگ های مختلف و نخ های رنگی با ضخامت های متفاوت

1-شکل مورد نظر را روی مقّوا بکشید وبعد نخ ها را روی مقّوا بچسبانید. برای هر قسمت از نخ مناسب استفاده کنید.

2- یک تکه پارچه ی ساده و کم رنگ را روی مقّوا بچسبان . طرحی را در نظر بگیر و قسمت های مختلف آن را با مداد

روی پارچه رسم کن و با قیچی ببر،تکّه های  بریده شده را روی پارچه بچسبان .

کار دستی خود را در روز 7تیر به مدرسه بیاورید.

 

 

 


[ چهارشنبه 24 خرداد 1391 ] [ 07:13 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

پسر خوبم کلماتی که صدای آخر آن به( اُ ) ختم می شود ،ولی باید با او بنویسیم را کامل بنویسید مانند:رنو –پالتو- کادو-برو.......................

حالا کلماتی رابنویس که با( خو) شروع می شود.مانند، خوردن – خورشید-خوراک.................

کلماتی را بنویس که با( نو) شروع می شود، مثل نوبت-نوک-.....................

به این کلمات .............می گفتیم.      .            

 

            


[ سه شنبه 23 خرداد 1391 ] [ 03:02 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]

دانش آموزانی که هنوز کارنا مه ی خود را از مدرسه نگرفته اند ،باید سریع به مدرسه

مراجعه کنند،زیرا برای ثبت نام سا ل جدید تا آخر خرداد فرصت دا رند.همراه کارنامه

فرم و شرایط ثبت نام سال جدید می باشد.


[ دوشنبه 22 خرداد 1391 ] [ 09:46 ق.ظ ] [ زهرا طوقانی پور ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

تعداد کل صفحات : 4 :: 1 2 3 4

درباره وبلاگ

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
< src=http://flashmanavi.persiangig.com/madahiflash2/helei-zemzeme.swf width=133 height=110 type=application/x-shockwave-flash wmode="transparent">

كد موسیقی برای وبلاگ


WeblogSkin

href=


href="h/java/hadis/04.js">
www.20Tools.com -->

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

src="http://www.webmaster.iran-forum.ir/tools/clock/23.js">

href="http://www.webmaster.iran-forum.ir/tools/clock">ساعت فلش
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic